صفحه اصلیمقاله هاي علمي-تخصصي

مقاله هاي علمي-تخصصي

1- چاپ مقاله در فصلنامه  علمي-تخصصي دانش انتظامي گيلان، با عنوان: (شاپا: 6302-2345)

"رتبه بندي و ارزيابي عملكرد ايستگاه هاي سازمان تاكسيراني و افزايش بهره وري آنها با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي: شهر رشت)"

فصلنامه علمي تخصصي دانش انتظامي گيلان، سال ششم، شماره 23، پاييز 1396.

 

2- چاپ مقاله در فصلنامه  علمي-تخصصي دانش انتظامي گيلان، با عنوان: (شاپا: 6302-2345)

"رتبه بندي مسيرهاي حادثه خيز و ارائه راهكارهاي پيشگيري با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي: مسير چابكسر تا رشت)"

فصلنامه علمي تخصصي دانش انتظامي گيلان، سال ششم، شماره 24، زمستان 1396.

 

3- پذيرش مقاله در فصلنامه  علمي-تخصصي دانش انتظامي گيلان، با عنوان: (شاپا: 6302-2345)

"ارائه مدلی برای بررسی تاثیر دوربین­های کنترل سرعت در کاهش سوانح جاده­ای با استفاده از تحلیل آماری (مطالعه موردي: محور رشت به چابكسر)"

فصلنامه علمي تخصصي دانش انتظامي گيلان، سال ****، شماره **، ***** ****.

 

به روز رسانی شده در سه شنبه, 07 آبان 1398 20:53

بازگشت به بالا