صفحه اصلیمقاله هاي علمي-تخصصي

مقاله هاي علمي-تخصصي

1- چاپ مقاله در فصلنامه  علمي-تخصصي دانش انتظامي گيلان، با عنوان: (شاپا: 6302-2345)

"رتبه بندي و ارزيابي عملكرد ايستگاه هاي سازمان تاكسيراني و افزايش بهره وري آنها با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي: شهر رشت)"

فصلنامه علمي تخصصي دانش انتظامي گيلان، سال ششم، شماره 23، پاييز 1396.

 

2- چاپ مقاله در فصلنامه  علمي-تخصصي دانش انتظامي گيلان، با عنوان: (شاپا: 6302-2345)

"رتبه بندي مسيرهاي حادثه خيز و ارائه راهكارهاي پيشگيري با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي: مسير چابكسر تا رشت)"

فصلنامه علمي تخصصي دانش انتظامي گيلان، سال ششم، شماره 24، زمستان 1396.

به روز رسانی شده در یکشنبه, 04 شهریور 1397 16:23

بازگشت به بالا