صفحه اصلیسوابق راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه

سوابق راهنمایی، مشاوره و داوری پایان نامه

 

 الف- مشاوره دکتری

 1.  مشاوره رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابی عملکرد قير و مخلوط های آسفالتی پليمریحاوی نانو ذرات اکسيد آلومينيوم و اکسيد منيزيم"، آقاي مهندس محمدرضا علي اكبري بيدختي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر شفابخش، دانشگاه سمنان، 1395. (در حال انجام)    
 2. مشاوره رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: " ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالت کم انرژی (LEA) اصلاح شده با پودر لاستیک"، آقاي مهندس سعيد مقيمي، دانشگاه سمنان، 1397. (در حال انجام)
 3. مشاوره رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدل خستگي و شيارشدگي بتن آسفالتي گرم حاوي نانو كامپوزيت پليمري"، آقاي مهندس سيد رضا سجادي، دانشگاه سمنان، 1397. (در حال انجام)

 

 

ب-داوری دکتری

 1. داور خارجی دفاع از موضوع رساله دکتری در رشته مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری با عنوان: "تعیین ظرفیت میدان ها در تقاطعات همسطح شهری"، آقای مهندس مهدی خیرخواه، استاد راهنما: جناب آقای دکتر منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 2. داور خارجي دفاع از موضوع رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "تحليل عملكرد ايمني جاده اي و ارائه مدل ماكروسكوپيك"، خانم مهندس الهه قاسمي صالح آبادي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمود رضا كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1395.
 3. داور خارجي پيش دفاع و دفاع نهايي رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي و تحليل شيارشدگي مخلوط هاي آسفالتي با استفاده از پردازش تصوير آرايش مصالح سنگي"، آقاي مهندس علي نصرالله تبار آهنگر، اساتيد راهنما: جناب آقاي دكتر زياري و جناب آقاي دكتر كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
 4. داور خارجي دفاع از موضوع رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "تحليل و ارزيابي و ارائه مدل ضرايب هم ارز بار در روسازي راه ها با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي"، آقاي مهندس فاضل فصيحي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمود رضا كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
 5. داور خارجي دفاع از موضوع رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدل خستگي مخلوط آسفالت گرم و نيمه گرم بازيافتي حاوي نانو سيليس"، آقاي مهندس صابر كيه بادرودي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر محمود رضا كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
 6. داور خارجي پيش دفاع و دفاع نهايي رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "طراحي مخلوط­هاي آسفالتي بهينه مقاوم در برابر شكست مود III خالص"، خانم مهندس پگاه جعفري حقيقت پور، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر كي منش، دانشگاه پيام نور، مركز تهران شمال، تهران، 1396.
 7. داور خارجي پيش دفاع و دفاع نهايي رساله دكتري در رشته مهندسي عمران، گرايش راه و ترابري با عنوان: "برآورد ماتريس تقاضاي سفر با اطلاعات شمارش حجم براساس روش فازي"، آقاي مهندس مهدي محمود آبادي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهزادي، دانشگاه شمال، آمل، 1398.

 

 

 پ- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارایه مدل عدد روانی مخلوط های آسفالتی با استفاده از آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم و پارامترهای مارشال"، آقای مهندس مسعود رستمی انکاس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، 1392.
 2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارایه مدل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم و پارامترهای مارشال"، آقای مهندس سید مسعود حسینی علی آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، 1392.
 3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی تاثیر نانو لوله های کربنی بر مقاومت شیارشدگی آسفالت حاوی قیر اصلاح شده با پلیمر SBS"، آقای مهندس بهزاد مهدی پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، 1394.
 4. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "مقایسه عمر خستگی آسفالت ساخته شده از قیر اصلاح شده با پلیمر SBS و نانو لوله های کربنی"، آقای مهندس مجتبی صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، 1393.
 5. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارائه مدل تعیین عمق شیار آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی"، آقای مهندس سید فرهاد سادات خلردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران،1393.
 6. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "اولویت بندی بهسازی روسازی جاده های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی شهرستان لنگرود)"، آقای مهندس سید رضا میر فلاح، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، 1394.
 7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی تاثیر استفاده از سیلیکا فوم بر عملکرد بتن غلتکی ساخته شده با RAP"، آقای مهندس مرتضی مرادی رکابدار کلایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت ا... آملی، آمل، 1395.
 8. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "شناسایی نقاط حادثه خیز در وقوع تصادفات به سبب نقش انسان و عناصر اقلیمی با تاکید بر واژگونی وسایل نقلیه"، آقای مهندس محسن بهشتی، دانشگاه علاءالدوله سمنانی، گرمسار (در حال انجام).
 9. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارزیابی فنی و اقتصادی شاخص های ایمنی محدوده ورودی شهرها جهت کاهش تصادف و اولویت بندی آنها از طریق روش Fuzzy AHP"، آقای مهندس افشین عابدین زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر،1395.
 10. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "اولویت بندی نقاط حادثه خیز برای عایر پیاده از طریق تعیین شاخص ایمنی عابر در محورهای برون شهری (مطالعه موردی مسیر ساری به قائم شهر"، آقای مهندس آریا نعمت الهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 11. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارائه مدل تخمین تاخیر چراغ های راهنمایی و راهکارهای کاهش آن با تاکید بر پارامترهای ترافیکی اثر گذار (مطالعه موردی: تقاطع های خیابان ولی عصر از میدان ولی عصر تا راه آهن"، آقای مهندس مسعود امرادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 12. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "مدل سازی سرعت عملکردی و ارائه مناسب ترین راهکار افتصادی جهت افزایش ایمنی در قوس های افقی"، آقای مهندس حسین ساعدی، دانشگاه علاءالدوله سمنانی، گرمسار (در حال انجام).
 13. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "تحلیل دینامیکی پلهای راه آهن تحت اثر بارهای ناشی از وجود پخی چرخ وسیله نقلیه ریلی"، آقای مهندس علی اصغر اسحاقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1395.
 14. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی اثر استفاده از آسفالت ضایعاتی (RAP) در روسازی بتن غلتکی RCC با افزودنی پاورژل"، آقای مهندس امیر حسین لطفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر (در حال انجام).
 15. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی آسفالت گرم (HMA) ساخته شده با گیلسونایت به عنوان بخشی از فیلر"، آقای مهندس سید امین اله جمشیدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 16. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير استفاده از خاكستر پوسته برنج به عنوان جايگزين بخشي از فيلر در عملكرد مخلوط آسفالتس گرم"، آقاي مهندس سيد رضا سجادي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 17. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي و تجزيه و تحليل نحوه تاثير مشخصات طرح هندسي تقاطع­هاي غير همسطح در بهبود ترافيك (مطالعه موردي: تقاطع بزرگراه ستاري با آزادراه تهران-كرج"، آقاي مهندس بابك خلج، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 18. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "مدلسازي تاثير احداث تقاطع غير همسطح بر ايمني و ترافيك با استفاده از نرم­افزارVISSIM  (مطالعه موردي: ميدان بسيج تهران) "، آقاي مهندس  بهزاد وكيلي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 19. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي مخلوط آسفالتي اصلاح شده با نانو ماده زايكوترم، ايوانيك و آهك"، آقاي مهندس  عابدين شهبازي فيروز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 20. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي رابطه تصادفات با عوامل خطرساز جاده­اي در جاده­هاي برون شهري (مطالعه موردي: كنارگذر ساحلي نور-نوشهر-چالوس"، آقاي مهندس  محمد امين كياكجوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 21. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تاثير موسيقي بر سرعت رانندگان"، آقاي مهندس اميد مقدسيان نياكي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 22. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "اولويت بندي فني و اقتصادي و اجرايي در احداث تقاطع غير همسطح شهري"، آقاي مهندس جواد كيا احمدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396. 
 23. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي تاثير نصب تجهيزات و علائم ايمني بر كاهش شدت حوادث ترافيكي"، آقاي مهندس ابوذر موسوي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396. 
 24. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي عملكرد افزودني ايميدوزالين در مقايسه با افزودني­هاي ضد پيرشدگي ديگر"، آقاي مهندس ابوذر فرقاني اشرفي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 25. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي عملكرد بتن غلتكي(RCC)  ساخته شده از آسفالت بازيافتي(RAP)  و ميكروسيليس"، آقاي مهندس ياسر بشكول، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 26. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم حاوي باطله زغال سنگ با رويكرد مفهوم انرژي آزاد سطحي"، سركار خانم مهندس مريم قلي­زاده، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 27. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "مدلسازي شدت تصادف در جاده­هاي دوطرفه دوخطه برونشهري با استفاده از مدل­هاي انتخاب گسسته (مطالعه موردي: محور آمل-بابل)"، آقاي مهندس نويد زنجاني آبندانسري، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 28. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسي خواص مكانيكي روسازي بتن غلتكي حاوي سنگدانه­هاي بازيافتي و نانو سيليس تحت اثر سايش"، آقای مهندس رهبر ساكنيان دهكردي، دانشگاه علاءالدوله سمنانی، گرمسار، 1397.
 29. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تحليل و مدلسازي تغييرت طول خطوط افزايش و كاهش سرعت در راه هاي ورودي و خروجي شرياني با هدف كاهش برخورد با استفاده از شبيه سازي نرم افزاري (Aimsun)"، آقاي مهندس ياسر ازوجي، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 30. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدل اصلاحي هندسه ميادين مبادي ورودي شهري بر مبناي سهولت تردد با بكارگيري نرم افزار شبيه ساز Aimsun (مطالعه موردي: ميدان شيخ عطار چالوس)"، آقاي مهندس ابوذر محمدپور، دانشگاه شمال، آمل، 1397.
 31. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "امكان سنجي استفاده از براده­هاي ضايعات فلزي در آسفالت گرم و تاثير آن بر پارامترهاي مارشال و شيارشدگي (مطالعه موردي: ضايعات چدن، آلومينيوم و آهن)"، آقاي مهندس امير فريدوني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 32. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي چقرمگي شكست مخلوط­هاي آسفالتي تحت مد I جهت پيش­بيني عمر مفيد روسازي در دماهاي پايين"، آقاي مهندس سينا احمدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 33. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "مكان يابي سيستم توزين در حال حركت WIM به روش AHP"، آقاي مهندس مسعود طالبي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 34. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تحليل ويسكوالاستيك اثر ضخامت روسازي آسقالتي انعطاف پذير و اثر آن بر خستگي و شيارشدگي در روش مكانيستيك-تجربي با استفاده از نرم افزار KENLAYER"، آقاي مهندس سامان منصوري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 35. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "پهنه بندي جاده هاي بين مراكز استاني كشور به منظور انتخاب قير با درجه عملكردي (PG) مناسب"، آقاي مهندس اردشير بالي لاشكي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 36. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "امكان سنجي استفاده از خاكستر زباله هاي شهري در ساخت روسازي هاي بتني"، آقاي مهندس اتاكشي صمديان نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 37. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "اثر گوشه داري مصالح بر ضريب اصطكاك نمونه­هاي آسفالتي ژيراتوري"، آقاي مهندس مهيار خاني ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 38. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: ""، آقاي مهندس ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.

 

ت- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارائه مدل تعیین چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی آسفالت با استفاده از پارامترهای آزمایش مارشال"، آقای مهندس  حسین شالچی طوسی، به راهنمایی جناب آقای دکتر زیاری، دانشگاه پیام نور، مرکز بین المللی عسلویه.
 2. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "فرآیند مسیریابی بهینه حمل مواد خطرناک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"، آقای مهندس امیر حسین طاهری فر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، 1394.
 3. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالت گرم حاوی قیر گیلسونایت"، آقای مهندس حمیدرضا جهانیان، به راهنمایی جناب آقای دکتر شفابخش، دانشگاه سمنان، 1393.
 4. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "تاثیر آهک هیدراته بر عملکرد آسفالت نیمه گرم"، آقای مهندس علی محمد یاوری، به راهنمایی جناب آقای دکتر زیاری، دانشگاه علم و صنعت ایران،1394.
 5. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی خاکستر بادی بر عملکرد مخلوط آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای اصلاح شده پلیمری"، آقای مهندس محمد مرادی، به راهنمایی جناب آقای دکتر زیاری، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394.
 6. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر پودر کربن آمورف بر خواص قیر و عملکرد مخلوط آسفالت گرم"، آقای مهندس مجتبی حاجیلو، به راهنمایی جناب آقای دکتر زیاری و جناب آقای دکتر حبیب نژاد کواریم، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394.
 7. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "عیب یابی مبتنی بر مشخصات ارتعاشی سازه پل توسط الگوریتم های فرا ابتکاری"، آقای مهندس کامران سیدعمادی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر زیاری، دانشگاه علم و صنعت ایران.
 8. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی تاثیر الیاف مرکب آرامید و پلی اولفین در بازیافت سطحی گرم درجا"، آقای مهندس حسن سپهوند، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهبهانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.
 9. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "تاثير افزودني پسماند پتروشيمي واحد PVC بر حساسيت رطوبتي و شيارشدگي مخلوط هاي آسفالتي"، آقای مهندس مهبد سليماني، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهبهاني، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.
 10. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي كيفي مصالح دانه بندي شده شن و ماسه معادن شهرداري قائم شهر و شركت تعاوني شماره 2 بر كيفيت آسفالت هاي شهرستان قائم شهر"، آقاي مهندس محمد مهدي اميري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1395.
 11. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي كيفي و كمي قطعه سنگ هاي به كار رفته در موج شكن احداث شده در اسكله بندر نوشهر با توجه به ويژگي هاي شيميايي و فيزيكي آب درياي خزر"، آقاي مهندس پيمان آزاديان دلسم، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 12. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تعيين ابعاد بهينه ژئوگريد جهت پايداري شيب هاي راه"، آقاي مهندس سامان غروي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر قاسمي نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1395.
 13. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي ميزان اثربخشي وجود الياف ماكروسنتتيك در آسفالت نيمه گرم در افزايش عمر خستگي روكش آسفالت (مطالعه موردي: خطوط BRT تهران"، آقاي مهندس مجيد فروتن آملي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر قاسمي نژاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 14. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "شناسايي و ارزيابي نقش ميزان اثر بخشي آموزش و كارآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي بر كاهش ميزان حوادث رانندگي"، آقاي مهندس مرتضي پاداش هوشيار، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، (در حال انجام).
 15. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه طرح بهبود سامانه حمل و نقل عمومي شهري با رويكرد مسيريابي و مكان يابي (مطالعه موردي: سامانه حمل و نقل عمومي نوشهر"، آقاي مهندس پويا زعفري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396. 
 16. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير نانومواد معدني بر خرابي رطوبتي مخلوط­هاي آسفالت شيشه­اي"، آقاي مهندس عطاء­الله آرياشعار، استاد راهنما: جناب آقاي دكترغلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 17. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي زمان عمل آوري نمونه­هاي آزمايشگاهي بر پتانسيل شيارشدگي مخلوط­هاي آسفالتي"، آقاي مهندس غلامحسين كاظمي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 18. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "رفتار لايه­هاي روسازي از لحاظ مدول الاستيسيته و مقاومت كششي با رويكرد احداث روي خاك­هاي تثبيت شده به روش پيش­بارگذاري با نرم افزار آباكوس"، آقاي مهندس مجيد دهقان، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امين زيوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 19. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تحليل و ارزيابي Ramp Metering در بزرگراه­ها با نرم­افزار شبيه ساز AIMSUN" ، سركارخانم مهندس سميه نبي­پور ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر شهاب­الدين كرمانشاهي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 20. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي اثر حضور فيزيكي پليس در سرعت عملكردي جاده­ها در مبادي ورودي شهرها (مطالعه موردي: ورودي شرقي و كمربندي جنوبي شهر نوشهر)"، سركار خانم مهندس فرناز رستمي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 21. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير استفاده از پلي اتيلن با جرم مولكولي بسيار بالا بر روي پتانسيل شيارشدگي مخلوط­هاي آسفالتي"، آقاي مهندس فرزاد حسيني اميرآباد، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 22. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي اقتصادي و سطح تكنولوژي در مديريت و نگهداري راه­هاي برون شهري با استفاده از روش­هاي نوين (مطالعه موردي: محور ساري-خزرآباد)"، آقاي مهندس فرهاد براري چماني ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر نادعلي رمضانپور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 23. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "مدل­سازي متغيرهاي شخصيتي و رفتاري موثر بر ريسك رانندگان حمل و نقل عمومي برون شهري"، آقاي مهندس حامد آبگون، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 24. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "راهكارهاي كاهش مخاطرات زيست محيطي در پروژه­هاي راهسازي (مطالعه موردي: محور كرج-چالوس)"، آقاي مهندس ميلاد اماني پرچكوهي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر وريج كاظمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 25. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي اثر باطله فلوتاسيون زغال سنگ بر عملكرد پيرشدگي مخلوط­هاي آسفالتي گرم"، آقاي مهندس محمدرضا عباس تبار دلاور، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 26. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "اولويت­بندي گزينه­هاي تعمير و نگهداري راه از لحاظ اقتصادي با استفاده از نرم افزار (HDM-4) (مطالعه موردي: محور كلارآباد-عباس آباد)"، آقاي مهندس محمد حسين جعفري، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين حسين­جان­زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 27. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي شاخص وضعيت روسازي (PCI) رويه­هاي بتني فرودگاه­هاي جديد الاحداث از منظر تئوري و واقعيت با استفاده از نرم افزار (Micro Paver) (مطالعه موردي: باند 29 راست فرودگاه مهرآباد)"، آقاي مهندس دانيال نحوي، استاد راهنما: آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 28. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي و ارزيابي ريسك جاده­اي به روش (FMEA) و ارائه راهكارهاي كاهش حوادث (مطالعه موردي: محور ايذه-دهدز)"، آقاي مهندس حسين شاه ولي كوه شوري، استاد راهنما: آقاي دكتر عبدالرحمن كشوري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 29. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي تاثير سيستم هوشمند مركزي چراغ­هاي راهنمايي (SCATS) بر آلودگي هوا در تقاطع­هاي چراغدار (مطالعه موردي: شهر قزوين)"، آقاي مهندس حميدرضا طوافي اسمعيلي، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين عموزاده خليلي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 30. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "شناسايي و اولويت­بندي تصادف­هاي درون شهري به كمك مدل (AHP) (مطالعه موردي: شهر چالوس)"، آقاي مهندس آرمين زال نژاد، استاد راهنما: آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 31. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي و ارائه طرح بهبود علائم راهنمايي و رانندگي كنار جاده­اي در جاده هاي برون شهري با استفاده از سامانه­ اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: محور بابلسر-بهنمير)"، خانم مهندس نجمه رسول پور، استاد راهنما: آقاي دكتر عليرضا صادقي پويا ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 32. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي و اولويت بندي نقاط حادثه خيز در راه هاي برون شهري با استفاده از بررسي آماري ميزان تصادفات (مطالعه موردي: محور آمل-بابل)"، آقاي مهندس مصطفي مهدي تبار ، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين حسين­جان­زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 33. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدل تاثير پارچه گونه­ها در لايه­هاي سازه آزادراه­ها با روش عددي اجزاي محدود در نرم افزار Plaxis"، آقاي مهندس ابوالفضل راد، استاد راهنما: آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 34. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير تابلوهاي تبليغاتي بر كاهش تمركز راننده به روش آماري با نرم افزار SPSS (مطالعه موردي: محور چالوس-كلارآباد)"، آقاي مهندس كاوه موسي نژاد ، استاد راهنما: خانم دكتر الهام صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 35. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي اثر بسته هاي آموزشي فرهنگ ترافيك بر شهروندان كلان شهرها (مطالعه موردي: شهر كرج)"، آقاي مهندس حميد نيكخواه بهرامي ، استاد راهنما: آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 36. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي ميزان مطلوبيت پل هاي عابر پياده درون شهري به روش شاخص گذاري (مطالعه موردي: شهر كرج)"، آقاي مهندس صفا يوسفي تبريزي ، استاد راهنما: آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 37. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي هزينه آسيب به راه و تجهيزات جاده اي در تصادفات با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردي: استان البرز)"، آقاي مهندس محمد درويش ساسي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 38. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "اولويت بندي تعمير و نگهداري پل ها بر اساس ميزان تاثير عوامل مختلف (مطالعه موردي: پل هاي شهرستان عباس آباد)"، آقاي مهندس ابوالقاسم فلاح حاجي بكندي، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 39. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي عملكرد لغزشي سطوح با اصطكاك بالا (HFST) و تحليل هزينه-فايده استفاده از آن در روسازي"، آقاي مهندس محمد حسين ابراهيمي ، استاد راهنما: آقاي دكتر زياري ، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1398.
 40. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي و توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي بكارگيري سيستم حمل و نقل ريلي سبك (مطالعه موردي: شهر رشت)"، آقاي مهندس علي نعيمي دافچاهي، استاد راهنما: آقاي دكتر عموزاد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 41. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تاثير عوامل زمين شناسي منطقه و جنس و تركيب مصالح كاربردي بر ميزان تخريب روسازي باند پرواز فرودگاه پيام البرز و بازسازي آن"، آقاي مهندس محمد نعمتيان، استاد راهنما: آقاي دكتر متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 42. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "شناسايي و اولويت بندي ريسك ها در پروژه هاي تعمير و نگهداري روسازي راه با استفاده از روش تحليل عاملي (مطالعه موردي: شبكه راه هاي شهرستان مهاباد"، آقاي مهندس نيما رشتي، استاد راهنما: آقاي دكتر كريمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 43. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدلي براي بررسي تاثير دوربين هاي كنترل سرعت در كاهش سوانح جاده اي با استفاده از تحليل آماري (مطالعه موردي: محور رشت-چابكسر"، آقاي مهندس نورالدين پور عسگر، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 44. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدلي براي ارزيابي علل بروز تصادفات شهري و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش شدت آن با استفاده از تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي: شهرستان چالوس)"، آقاي مهندس محمود عيتي دليجاني، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 45. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي رابطه بين مدول كششي و مقاومت فشاري روسازي بتني"، آقاي مهندس امير حسين كبكي كندي، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 46. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تاثير نيروي اصطكاك در كاهش تصادفات جاده اي در روسازي هاي بتني"، آقاي مهندس بابك هديه لو، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.
 47. مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: ""، آقاي مهندس، استاد راهنما: آقاي دكتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1398.

 

 ث- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

 1. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارزیابی نفوذپذیری لایه های اساس و زیر اساس با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی"، آقای مهندس یوسف خردی راد، استاد راهنما: جناب آقای دکتر منصور خاکی، استاد مشاور: جناب آقای دکتر حشمتی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1392.
 2. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی عددی رفتار رشد ترک در لایه های آسفالتی"، آقای مهندس مجید جبالبارزی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهبهانی، استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد علیها، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1392.
 3. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "مقایسه نتایج حاصل از حساسیت رطوبتی در آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) اصلاح شده با ترموپلاستیک الاستومرها"، آقای مهندس جواد ارجمندپور، اساتید راهنما: جناب آقای دکتر بهبهانی و جناب آقای دکتر زیاری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1392.
 4. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "مدل سازی رابطه بین سرعت و نرخ جریان ترافیک به روش سری زمانی"، آقای مهندس فتح اله خادمی پور، استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1392.
 5. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی تحت بارگذاری سیکلی در آزمایش کشش غیر مستقیم"، آقای مهندس علیرضا صمدزاده، استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1393.
 6. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "مکانیابی مجتمع های خدماتی-رفاهی بین راهی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان گیلان)"، آقای مهندس هادی عزیزی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر امید تی تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 7. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "ارزیابی پارامترهای موثر و مکان یابی بهینه ایستگاه های سوختگیری در شبکه های درون شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی مناطق 5 و 9 شهر تهران)"، آقای مهندس بهروز ملامحمدی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر امید تی تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 8. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "مکانیابی دوربین های ثابت کنترل سرعت در محورهای برون شهری (مطالعه موردی: جاده هراز)"، آقای مهندس مجید آقاجانی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر امید تی تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 9. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "بررسی تاثیر استفاده از الیاف پلاستیکی بازیافتی (PET) در آسفالت گرم"، آقای مهندس آرمان قاسمی کلیجی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسن زیاری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 10. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "تعیین ظرفیت آزادراه ها در مقاطع با حرکت موجی"، آقای مهندس امیر پاریاب، استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 11. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "مدلسازی دسترسی زمینی فرودگاه رشت با استفاده از GIS"، آقای مهندس سید حجت طباطبایی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر تی تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 12. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "توسعه مدل های ریسک تصادفات براساس رویکرد ترکیبی جهت تعیین قطعات حادثه خیز در محمرهای برون شهری، (مطالعه موردی: محورکندوان)"، آقای مهندس مهدی اکبری، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ایزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 13. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارائه مدل شبکه عصبی برای پیش بینی آلودگی صوتی ترافیک"، آقای مهندس محمد جواد برنگی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی منصور خاکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1394.
 14. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "مکان یابی پایانه های حمل بار با استفاده از AHP و GIS - مطالعه موردی: شهر قائمشهر"، آقای مهندس توحید پرتو، استاد راهنما: جناب آقای دکتر تی تی دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 15. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "ارزیابی و ارائه مدل پیش بینی تخلفات ترافیکی بر مبنای شرایط فردی و اجتماعی رانندگان"، آقای مهندس محمد قنبرزاده درزی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ایزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 16. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "تحلیل و ارزیابی شاخص های تعمیر و نگهداری روسازی راه از لحاظ اقتصادی با نرم افزار Real Cost - مطالعه موردی: محور ساری-قائمشهر"، آقای مهندس غلامحسین توکلی، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ایزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 17. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "بررسی تاثیر رفتار پلیس بر کاهش تکرار تخلفات رانندگی - مطالعه موردی: محور کناره چالوس-تنکابن"، آقای مهندس محمود فیروزفر، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهزادی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 18. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "تحلیل و ارزیابی ایمنی دوربرگردانهای درون شهری به روش سلسله مراتبی AHP - مطالعه موردی: شهر آمل"، آقای مهندس حسن اباذری، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهزادی، دانشگاه شمال، آمل، 1394.
 19. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابری با عنوان: "ارزیابی تاثیر جنس مواد و نوع دانه بندی آن بر خواص عملکردی آسفالت نیمه گرم اصلاح شده با نانو مواد"، آقای مهندس پیمان میرزابابایی، اساتید راهنما: جناب آقای دکتر زیاری و جناب آقای دکتر مجردی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1395.
 20. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تعيين نقش مشخصات هندسي در ايمني بزرگراهها (مطالعه موردي محور خمين-اراك)"، آقاي مهندس عليرضا اصغري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهبهاني، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، 1395.
 21. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "طرح تخليه اضطراري شهر از منظر اندركنش بحران ها (مطالعه موردی شهر آمل)"، آقای مهندس محسن كياپاشا، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 22. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "مدلسازي برداشت افراد از دسترسي به تسهيلات خدمات عمومي با استفاده از روش مدلسازي چند سطحي و GIS"، آقای مهندس عليرضا گيلاني، استاد راهنما: جناب آقای دکتر تي تي دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 23. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "طراحي و مديريت شبكه حمل و نقل لجستيك با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني (GIS)"، آقای مهندس ميلاد علي محمدي، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 24. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "بررسي رفتار روسازي داراي ترك بر اثر اعمال انواع بارگذاري به روش تحليل اجزاي محدود"، آقای مهندس صمد محبوبي مقدم، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 25. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "ارزيابي ايمني عبور عابرين پياده از طريق تحليل تداخل عابرين با وسايل نقليه به روش زمان تا برخورد"، آقای مهندس امير حسين شريفيان، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 26. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي فني مسير يابي پيشنهادي بندر نوشهر براي خروج از مشكلات ترافيكي"، آقاي مهندس رامتين درويش، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1395.

 27. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "امكان سنجي و ارائه ساختار هم پيمايي اماكن اداري (مطالعه موردي: گرگان)"، آقای مهندس امير رسولي، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.

 28.  داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش برنامه ریزی حمل و نقل با عنوان: "اولويت بندي فاكتورهاي تاثيرگذار بر مقدار طول ناحيه تداخلي و ارائه مدلي جهت برآورد طول ايمن"، آقای مهندس دانيال باقري دلاور، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1395.
 29. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير خاكستر بادي و خرده آهن بر عملكرد آسفالت متخلخل سرباره اي"، آقاي مهندس سعيد علي زاده، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 30. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي روش­هاي افزايش كيفيت آسفالت در جاده­هاي كوهستاني"، آقاي مهندس صفر عزيزي لاسكي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 31. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي گزينه­هاي جايگزين آسفالت در جاده­هاي درون شهري"، آقاي مهندس سيد مهرزاد هاشمي اسكلكي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 32. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تاثير استفاده از پلي وينيل كلرايد و پلي پروپيلن بر حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي"، آقاي مهندس اميربهادر كياكجوري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 33. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير نانوكربنات كلسيم و نانو آهك بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالتي گرم"، آقاي مهندس كسري كيافر ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 34. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير افزودني­هاي پليمري بر قابليت ترميم ذاتي قير با استفاده از روش انرژي آزاد سطحي"، آقای مهندس رامين عليمي ، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 35. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: "بررسي اثر طول موج روشنايي معابر برون شهري بر تعداد و شدت تصادفات"، آقای مهندس ميلاد سالارگرنا ، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 36. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: "يكارگيري معيارهاي جايگزين ايمني به منظور ارزيابي ايمني راه در تسهيلات جريان بدون وقفه و توسعه شاخص جايگزين ايمني (مطالعه موردي: يكي از بزرگراه­هاي كشور"، آقای مهندس محمودرضا نفر، استاد راهنما: جناب آقای دکتر ايزدی، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 37. داور خارجی پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش راه و ترابري با عنوان: "تحليل عكس­العمل ديناميكي روسازي انعطاف پذير تحت حركت بار با استفاده از شبيه ساز"، آقای مهندس رضا بيات، استاد راهنما: جناب آقای دکتر بهزادي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 38. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي اثر خاكستر بادي و الياف فولادي بر خصوصيات آزمايشگاهي آسفالت متخلخل حاوي پودر لاستيك"، آقاي مهندس وحيد خيري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 39. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تركيب بهينه بخش آستر و رويه روسازي در مناطق معتدل و نيمه مرطوب (مطالعه موردي: شهر بابل)"، آقاي مهندس مسعود جعفرپور ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 40. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي رفتار مخلوط EPS  و سيمان به كمك آزمون­هاي آزمايشگاهي"، آقاي مهندس نويد مغربي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر قاسمي­نژاد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 41. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي اثر مواد بازيافتي بر عملكرد پيرشدگي مخلوط آسفالت متخلخل"، آقاي مهندس بهزاد رحيمي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 42. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي سهم تقاطع راه­هاي دسترسي روستايي به راه­هاي دوخطه، دو جهته شمال كشور بر تصادفات جاده­اي (مطالعه موردي: محور قديم آمل-بابل"، آقاي مهندس محمدرضا محمودپور كبته ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 43. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي آزمايشگاهي تاثير هسته خرما به عنوان يك افزودني در بهبود خصوصيات استاتيكي مخلوط آسفالتي گرم"، آقاي مهندس كريم عزت زادگان، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عرباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 44. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه الگوهاي اثرسنجي راهكارهاي ايمني جهت كاهش تصادفات عابر پياده و مانع ثابت"، آقاي مهندس محمد كريمي بي بالان ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 45. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "رتبه بندي قطعه مسيرهاي حادثه خيز و ارائه راهكارهاي پيشگيري با استفاده از تحليل پوششي داده­ها (مطالعه موردي: مسير رشت-چابكسر)"، آقاي مهندس عيسي صابر دميرچي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 46. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "رتبه­بندي و ارزيابي عملكرد ايستگاه­هاي سازمان تاكسيراني و افزايش بهره­وري آن­ها با استفاده از تحليل پوششي داده­ها"، آقاي مهندس حميدرضا خدادادصفت شاهكوهي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 47. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "مطالعات عددي روي عملكرد تسمه­هاي فلزي در پايدارسازي ديوارهاي خاكي مجاور به جاده­ها با استفاده از نرم­افزار اجزاي محدود PLAXIS 2D"، آقاي مهندس فضل­اله كاظمي طاسكوه، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر شيرمحمدي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 48. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي آرايش و بافت اجزاي زيراساس و اساس در جاده­هاي ساحلي در معرض موج (مطالعه موردي: مسيركپوچال-بندر نوشهر"، آقاي مهندس امير كيالاشكي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 49. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي ارتباط بين شكل اگرگات­ها و ميزان ماده افزودني ميكروسيليس بر مقاومت فشاري رويه­ي بتن جاده­ها (مطالعه موردي: مصالح دانه­بندي شده معدن پل زغال مرزن آباد)"، آقاي مهندس علي جهاندوست سقاواز، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 50. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي اثر توأم خاكستر بادي، خرده آهن و خرده لاستيك بر خصوصيات آزمايشگاهي آسفالت متخلخل سرباره­اي"، آقاي مهندس اميررضا حدادي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر امير ايزدي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1396.
 51. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "عملكرد و ارزيابي زيرسازي بتني و آسفالتي در تونل­ها (مطالعه موردي: اتصال كمربندي چالوس-نوشهر)"، آقاي مهندس جعفر جهاندار لاشكي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عيسي متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 52. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير فيلرهاي معدني بر حساسيت رطوبتي مخلوط آسفالت متخلخل"، آقاي مهندس مهدي هاشمي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه علاءالدوله سمناني، گرمسار، 1396.
 53. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير استفاده از نانو فيلرهاي معدني بر خصوصيات عملكردي مخلوط آسفالت گرم"، آقاي مهندس ابراهيم هاني، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه علاءالدوله سمناني، گرمسار، 1396.
 54. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي آزمايشگاهي تاثير اصلاح قير با مواد پليمري بر پتانسيل خرابي رطوبتي مخلوط آسفالت گرم"، آقاي مهندس بهنام آتشگران، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر غلامحسين حامدي، دانشگاه علاءالدوله سمناني، گرمسار، 1396.
 55. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "شناسايي و ارزيابي نقش ميزان اثربخشي آموزش و بازآموزي قوانين راهنمايي و رانندگي بر كاهش ميزان تصادفات"، آقاي مهندس مرتضي پاداش هوشيار، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 56. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدل تاثير عرض شانه راه در افزايش ايمني جاده­ها (مطالعه موردي: جاده نوشهر به نور)"، آقاي مهندس هادي مشايخ پور، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 57. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي تاثير تجهيز معابر درون شهري با سيستم­هاي هوشمند بر پارامترهاي ترافيكي بالاخص سيستم حمل و نقل غير موتوري با استفاده از نرم افزار (SPSS) "، آقاي مهندس آرمان حيدري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر عموزاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 58. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي ريسك سيل در توقفگاه­هاي درون شهري خودروها واقع در حاشيه رودخانه­ها (مطالعه موردي: شهرهاي ساحلي غرب استان مازندران)"، آقاي مهندس ناصر حبيبي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر صادقي پويا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 59. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي خطرات زيست محيطي كارخانه­هاي آسفالت (مطالعه موردي: كارخانه­هاي آسفالت غرب مازندران)"، آقاي مهندس محسن شعباني كاكرودي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 60. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي كاربردهاي تفكر ناب در بهبود حمل و نقل شهري (مطالعه موردي: شهر قائمشهر"، آقاي مهندس محمدرضا قايمي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر تي تي دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 61. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي روسازي صلب داراي ترك تحت اثر بار ديناميكي به روش تحليل اجزاي محدود"، آقاي مهندس قاسم پوريان ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 62. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بهبود سياست­هاي استراتژيك براي افزايش ايمني عابرپياده با استفاده از مدل طبقه بندي درخت تصميم (مطالعه موردي: محدوده ميدان جهاد تهران)"، آقاي مهندس عارف وفايي ، استاد راهنما: سركارخانم دكتر صالح­پور ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 63. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "افزايش بهره­وري حمل و نقل چند وجهي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي داده­ها (مطالعه موردي: شهر بندري نوشهر)"، آقاي مهندس ابوالقاسم خزايي كوهپر، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 64. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي عوامل موثر بر تصادفات به روش آماريSPSS (مطالعه موردي: محور شيراز-مرودشت"، آقاي مهندس سجاد زارع، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 65. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي ريسك زيست محيطي استفاده از آسفالت­هاي بازيافتي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي AHP"، آقاي مهندس مهدي جهاندار لاشكي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 66. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي نقش شكل و آرايش دانه­ها در تغييرات مقاومت فشاري بتن"، آقاي مهندس عليرضا نوري شيرازي ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر متاجي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 67. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي ريسك و بهينه­سازي مديريت ايمني در پروژه­هاي نگهداري جاده­ها"، آقاي مهندس حميدرضا ناييني، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 68. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بهره­گيري از تئوري صف در تخمين پارامترهاي زمان انتظار در سيستم حمل و نقل راه آبي داخل خشكي"، آقاي مهندس شهريار صدري نشجوي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر نژاد نادري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 69. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي اثرات ساخت پل­هاي بتني و فلزي بر محيط زيست"، آقاي مهندس مجتبي اميني، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 70. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "اولويت بندي گزينه­هاي تعمير و نگهداري راه از لحاظ اقتصادي با استفاده از نرم افزار HDM-4"، آقاي مهندس محمد حسين جعفري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين جانزاده ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 71. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "افزايش بهره­وري جاده­هاي برون شهري با استفاده از شبكه­هاي عصبي (مطالعه موردي: جاده­هاي بين شهري درجه 1 و 2 حاشيه درياي خزر"، آقاي مهندس ميلاد ردايي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 72. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تخمين طول صف در حمل و نقل راه آبي از بندر آستارا تا بندر گميشان با استفاده از تئوري صف و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش زمان سفر"، آقاي مهندس آرمين قهري، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر نژاد نادري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1396.
 73. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "كنترل و نظارت بر رفتار رانندگان وسايل نقليه عمومي سنگين با استفاده از ITS"، آقاي مهندس مهدي روحي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر تي تي دژ، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 74. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي پاسخ روسازي­هاي انعطاف­پذير به دو روش ميداني و نرم­افزاري"، سركار خانم مهندس محبوبه قلي پور، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر ايزدي، دانشگاه شمال، آمل، 1396.
 75. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تعيين مد بهينه حمل و نقل در شهرهاي توريستي با اولويت كاهش خطرات زيست محيطي با منطق فازي (مطالعه موردي: شهرهاي ساحلي غرب استان مازندران"، آقاي مهندس فرزاد عصري، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 76. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير پيرشدگي بر خرابي رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي"، آقاي مهندس حميد سليلي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حامدي، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 77. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تاثير نوع فيلر بر روي حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي"، آقاي مهندس شهراد حمامي اول، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حامدي ، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 78. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي رفتار عابران پياده در تقاطع­هاي چراغدار و تعيين علل تخطي آن­ها (مطالعه موردي: تقاطع جهان كودك)"، سركار خانم مهندس رسا ظروفي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر كرمانشاهي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 79. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير طرح­هاي ترافيكي انتظامي بر كاهش تصادفات (مطالعه موردي: محور چالوس-كرج)"، آقاي مهندس محمد نوراللهي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر قمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 80. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "تحليل و بررسي پارامترهاي موثر بر عدم استفاده عابران پياده از پل­هاي هوايي برون شهري غير مكانيزه و ارائه راهكارهاي مناسب (مطالعه موردي: پل­هاي برون شهري منطقه غرب استان مازندران"، آقاي مهندس ميلاد خان بابايي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسين­جان­زاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 81. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "عملكرد و زمان­بندي چراغ­هاي راهنمايي در كاهش خطر تصادفات وسايل نقليه در تقاطع­ها"، آقاي مهندس سلمان ازوجي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر حسيني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 82. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير استفاده از آهك هيدراته و نانو آهك هيدراته بر حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي گرم"، آقاي مهندس محمد رضا عسگري ، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهبهاني، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 83. داور خارجي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي تاثير پلي اتيلن با جرم مولكولي بسيار بالا بر حساسيت رطوبتي مخلوط­هاي آسفالتي شيشه­اي"، آقاي مهندس داود درويشي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر بهبهاني ، دانشگاه علاء الدوله سمناني، گرمسار، 1397.
 84. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي عوامل موثر بر تاخير پروازي و ارائه مدل حمل و نقل با استفاده از تحليل آماري (مطالعه موردي: فرودگاه رشت)"، آقاي مهندس امير حسين افصحي، استاد راهنما: جناب آقاي دكتر سيابي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 85. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارائه مدل تاثير سرعت خودروها بر شدت تصادفات در محورهاي برون شهري (مطالعه موردي: محور چالوس-سلمانشهر)"، آقاي مهندس محمدرضا پورباقر، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 86. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي تغيير ارتفاع مانع در آيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران بر ارتقاء ايمني"، خانم مهندس فاطمه خزايي پول، استاد راهنما: آقاي دكتر لطفي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، 1397.
 87. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي علل عمده خرابي روسازي هاي آسفالتي در مناطق سردسير و ارائه راهكارهاي افزايش عمر مفيد آن (مطالعه موردي: شهرستان نوشهر، بخش كجور)"، آقاي مهندس سيد مسعود موسوي ميركلايي ، استاد راهنما: آقاي دكتر جعفر قمي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 88. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي روش نوين طراحي هندسي جاده هاي برون شهري به منظور كاهش مصرف سوخت وسايل نقليه و بهبود ايمني و ارائه راهكارهاي مناسب"، آقاي مهندس مصطفي زمانپور ، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 89. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "افزايش بهره وري جاده هاي بين شهري مبتني بر تحليل پوششي داده­ها"، آقاي مهندس خالد ريگي، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 90. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي مولفه هاي ترافيكي سيستم هاي حمل و نقل شهري با تاكيد بر برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: شهر چالوس"، آقاي مهندس سيد امير حسيني ، استاد راهنما: آقاي دكتر لطفي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1397.
 91. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "نقش خطوط و علائم افقي و خطوط مجازي در آرام سازي ترافيك با استفاده از نرم افزار SPSS"، آقاي مهندس ميلاد ابراهيمي نيا ، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 92. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موثر بر افزايش ايمني سفرهاي جاده اي با تكنيك فرآيند تحليل سلسلع مراتبي (مطالعه موردي: محور نور-نوشهر)"، آقاي مهندس فرشاد فخر فاطمي مقدم ، استاد راهنما: آقاي دكتر عموزاد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 93. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: " ارزيابي چقرمگي شكست مخلوط­هاي آسفالتي تحت مد II جهت پيش­بيني عمر مفيد روسازي در دماهاي پايين "، آقاي مهندس عبدالرضا اسكندري، استاد راهنما: آقاي دكتر حسيني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 94. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "ارزيابي تاثير نصب دوربين هاي كنترل سرعت بر سرعت عملكردي خودروها "، آقاي مهندس ميثم هاشم پور ، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 95. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "شناسايي و اولويت بندي ريسك­هاي ساخت ايستگاه قطار شهري (مطالعه موردي: كلان شهر تهران"، آقاي مهندس پرهام واعظي، استاد راهنما: آقاي دكتر كريمي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 96. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي و مقايسه ميزان ترك­هاي خستگي، حرارتي و عمقي روسازي آسفالتي به عنوان مدل­هاي خرابي مخلوط آسفالتي با استفاده از نرم افزار آباكوس"، آقاي مهندس علي بصيريان، استاد راهنما: آقاي دكتر حسين حسين جانزاده، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 97. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي رابطه كاهش تصادفات با انواع محدوديت­هاي سرعت اعمال شده در جاده (مطالعه موردي: محور چالوس-رامسر"، آقاي مهندس شاهين طاهري تقوي، استاد راهنما: سركار خانم دكتر صالح پور، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 98. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بررسي نقش الياف پليمري و دانه بندي مصالح سنگي در مقاومت فشاري و خمشي بتن غلتكي"، آقاي مهندس محمد اسفندياري، استاد راهنما: آقاي دكتر خانلو، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.
 99. داور داخلي پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي عمران در گرايش راه و ترابري با عنوان: "بهينه سازي عملكرد سرعت گيرها در تصادفات (مطالعه موردي: شهرستان رودسر و حومه)"، آقاي مهندس صائب خاني، استاد راهنما: آقاي دكتر سيابي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نوشهر، نوشهر، 1398.

به روز رسانی شده در سه شنبه, 07 آبان 1398 21:25

بازگشت به بالا